Ogólne Warunki Handlowe (dalej: jako OWH)

 

Spis treści

 1. Zakres zastosowania i definicje
 2. Zawarcie umowy
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną
 4. Prawo do odstąpienia od umowy
 5. Ceny i warunki płatności
 6. Warunki dostawy i wysyłki
 7. Zastrzeżenie własności
 8. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
 9. Szczególne warunki dotyczące przetwarzania towarów według określonych specyfikacji klienta
 10. Warunki specjalne dla usług montażowych/instalacyjnych
 11. Realizacja bonów promocyjnych
 12. Prawo właściwe
 13. Miejsce jurysdykcji
 14. Alternatywne metody rozwiązywania sporów
 15. Dane osobowe
 16. Zmiana Ogólnych Warunków Handlowych

 

1)     Zakres zastosowania i definicje 

1.1  Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej \"OWH\") spółki bannerstop sp. z o.o. mieszczącej się przy ulicy Tarasa Szewczenki 8, 40-855 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS 0000910413, NIP 9542828349, REGON 389421214 (zwanej dalej \"Sprzedawcą\") mają zastosowanie do wszystkich umów o dostawę Towarów, które Konsument lub Przedsiębiorca (zwany dalej odpowiednio \"Klientem\") zawiera ze Sprzedawcą w odniesieniu do Towarów prezentowanych przez Sprzedawcę w jego Sklepie Internetowym, znajdującym się pod adresem bannerstop.pl. Włączenie własnych warunków handlowych Klienta jest niniejszym wykluczone, o ile Strony nie uzgodniły inaczej.

1.2  Regulamin, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

1.3  Wszelkie określenia pisane wielką literą, użyte powyżej i poniżej w Regulaminie mają następujące znaczenie:

1.3.1       Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

1.3.2       Dostawca - podmiot współpracujący ze Sprzedawcą, który jest faktycznym źródłem towarów lub usług;

1.3.3       Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;

1.3.4       Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy Towaru i płatności za Towar;

1.3.5       Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą lub zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych ze Sprzedawcą;

1.3.6       Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego oraz zawierający Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego);

1.3.7       Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.);

1.3.8       Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym, stanowi Usługę Elektroniczną;

1.3.9       Przedsiębiorca -  osoba fizyczna, prawna lub spółka cywilna, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek;

1.3.10    Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

1.3.11    Sklep Internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod domeną bannerstop.pl;

1.3.12    Sprzedawca – bannerstop sp. z o.o,  adres do doręczeń: ul. Szewczenki 8, 44-855 Katowice, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: +48 32 889 89 01;

1.3.13    Towar - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

1.3.14    Usługobiorca – Klient korzystający z treści elektronicznych udostępnianych przez Usługodawcę;

1.3.15    Usługodawca - bannerstop sp. z o.o,  adres do doręczeń: ul. Szewczenki 8, 44-855 Katowice, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: +48 32 889 89 01;

1.3.16    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do przeniesienia na Klienta własności Towaru i wydania mu Towaru, a Klient do odebrania Towaru i zapłacenia Sprzedawcy ceny za Towar;

1.3.17    Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

1.3.18    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);

1.3.19    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

 

2)     Zawarcie umowy

2.1  Z uwagi na specifykę Towarów i potrzebę ich personalizacji, opisy Towarów zawarte w Sklepie Internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony Sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez Klienta.

2.2  Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, niemniej bez akceptacji Regulaminu nie jest możliwe utworzenie Konta i zawarcie Umowy sprzedaży.

2.3  Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane podstanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo Klientów będących przedsiębiorcami.

2.4  Klient może złożyć ofertę poprzez Formularz Zamówienia online zintegrowany w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. W ten sposób, po umieszczeniu wybranych Towarów w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces składania Zamówienia, Klient składa prawnie wiążącą ofertę umowną w odniesieniu do Towarów znajdujących się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia. Ponadto Klient może również złożyć ofertę Sprzedawcy telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego.

2.5  Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni alternatywnie poprzez następujące sposoby:

2.5.1       przesyłając Klientowi pisemne potwierdzenie Zamówienia lub potwierdzenie Zamówienia w formie tekstowej (faksem lub pocztą elektroniczną), przy czym decydujące znaczenie ma w tym przypadku otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez Klienta, lub

2.5.2       poprzez dostarczenie zamówionego Towaru do Klienta, w którym to przypadku decydujące jest otrzymanie Towaru przez Klienta, lub

2.5.3       poprzez zażądanie od Klienta zapłaty po złożeniu zamówienia przez Klienta.

2.6    Jeżeli istnieje kilka z wyżej wymienionych możliwości, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z wyżej wymienionych możliwości wystąpi jako pierwsza. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez Klienta i kończy się z upływem piątego dnia od wysłania oferty. Jeżeli Sprzedawca nie przyjmie oferty Klienta w wyżej wymienionym terminie, będzie to uważane za odrzucenie oferty, w wyniku czego Klient nie będzie już związany swoim oświadczeniem woli.

2.7    W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem internetowego Formularza Zamówienia Sprzedawcy, tekst umowy jest przechowywany przez Sprzedawcę po zawarciu umowy i przekazywany Klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu przez Klienta Zamówienia. Sprzedający nie będzie udostępniał tekstu umowy w sposób wykraczający poza ten zakres. Jeżeli Klient przed wysłaniem zamówienia założył Konto użytkownika w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, dane dotyczące Zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej Sprzedawcy i Klient będzie miał do nich bezpłatny dostęp poprzez swoje chronione hasłem Konto użytkownika po podaniu odpowiednich danych logowania.

2.8    Przed wiążącym złożeniem Zamówienia poprzez internetowy Formularz Zamówienia Sprzedawcy, Klient może zidentyfikować ewentualne błędy we wprowadzaniu danych poprzez uważne przeczytanie informacji wyświetlanych na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym służącym lepszemu rozpoznaniu błędów przy wprowadzaniu danych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której wyświetlacz na ekranie jest powiększany. Klient może poprawiać swoje wpisy podczas elektronicznego procesu zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do kliknięcia przycisku kończącego proces zamawiania.

2.9    Przy zawieraniu umowy dostępny jest wyłącznie język polski.

2.10 Realizacja Zamówienia i kontakt odbywa się z reguły za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznej realizacji Zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji Zamówienia jest prawidłowy, aby wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane na ten adres.W szczególności w przypadku korzystania z filtrów SPAM Klient musi zapewnić, że wszystkie e-maile wysyłane przez Sprzedawcę lub osoby trzecie, którym Sprzedawca zlecił realizację Zamówienia mogą zostać dostarczone.

 

3)     Usługi świadczone drogą elektroniczną

3.1  Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Usługobiorców:

3.1.1       umożliwienie Usługobiorcy założenia indywidualnego Konta w ramach Sklepu Internetowego;

3.1.2       umożliwienie Usługobiorcy składania ofert kupna na Towary w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Zamówienia.

3.2  Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych, o których mowa w pkt 3.1. OWH, na zasadach i w zakresie określonym w OWH.

[Konto]

3.3  Klient może założyć indywidualne Konto w Sklepie Internetowym poprzez wykonanie łącznie trzech kolejnych kroków: (1) wypełnienie Formularza Rejestracji, (2) kliknięcie pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzenie chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej Klienta. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej Klienta oraz hasła.

3.4  Założenie Konta w przypadku Klienta, który nie jest Konsumentem, może być dokonane wyłącznie przez osobę, która jest umocowana do dokonywania czynności związanych z utworzeniem Konta w Sklepie Internetowym oraz korzystania ze Sklepu Internetowego.

3.5  Założenie Konta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie Internetowym. Utworzenie i korzystanie z Konta jest dobrowolne i bezpłatne.

3.6  Konto umożliwia podgląd statusu realizacji Zamówień oraz dostęp do historii zakupów Klienta, a także zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta.

3.7  Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną tj. utworzenia i prowadzenia Konta zostaje zawarta z chwilą kliknięcia w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

3.8  Usługa Elektroniczna utworzenia i prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3.9  Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny rozwiązać umowę o świadczenie usług poprzez zgłoszenie Sprzedawcy stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: bannerstop sp. z o.o, ul. Szewczenki 8, 44-855 Katowice. Żądanie Klienta powinno zawierać adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Rejestracji podczas tworzenia Konta.

[Formularz Zamówienia – złożenia oferty kupna]

3.10 Klient w celu złożenia oferty dokonania zakupu Towaru w Sklepie Internetowym korzysta z Formularza Zamówienia. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.

3.11 Złożenie oferty kupna następuje po dokonaniu przez Klienta następujących kroków: (1) po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Do koszyka” (2) Klient zostanie przekierowany na stronę, na której albo zaloguje się na swoje Konto i potwierdzi złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie pola „zaloguj” albo złoży ofertę kupna bez logowania na Konto poprzez kliknięcie pola „do kasy” i wypełni dane wskazane w Formularzu Zamówienia. Do momentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych przez Klienta (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej, oraz danych adresowych ze wskazaniem, czy zamawiającym jest osoba prywatna, czy firma (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), a także danych adresowych wysyłki jeżeli są inne niż dane adresowe, oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towaru/ów, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.12 Usługa Elektroniczna Formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter dobrowolny, jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

[Tryb postępowania reklamacyjnego]

3.13 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została opisana w innym miejscu Regulaminu) Klient może składać w szczególności:

3.13.1.1         pisemnie na adres: bannerstop sp. z o.o, ul. Szewczenki 8, 44-855 Katowice;

3.13.1.2         w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

3.14 W celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrywania reklamacji prosimy o wskazanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych Klienta składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.15 Sprzedawca rozpatruje reklamację i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Sprzedawca zwróci się do Klienta, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, przy czym Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Konsumentowi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

[Wymagania techniczne]

3.16 Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym korzystania ze Sklepu Internetowego i  zawarcia Umowy Sprzedaży jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej oraz dostęp do poczty elektronicznej, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Sprzedawca zaleca ustawienie minimalnie rozdzielczości ekranu 1024x768.

[Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym]

3.17 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym oferowanych Usług Elektronicznych, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

4)     Prawo do odstąpienia od umowy

4.1  Konsumentom zasadniczo przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

4.2  Bardziej szczegółowe informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w instrukcji Sprzedawcy dotyczącej odstąpienia od umowy, stanowiącej załącznik do OWH.

4.3  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentom, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania oraz adres dostawy w chwili zawarcia umowy znajdują się poza Unią Europejską.

 

5)     Ceny i warunki płatności

5.1  Cena uwidocznionia na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usług pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2  W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej w poszczególnych przypadkach mogą powstać dalsze koszty, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi Klient. Należą do nich na przykład koszty przelewu pieniędzy przez instytucje kredytowe (np. opłaty za przelew, opłaty za kurs wymiany walut) lub cła lub podatki importowe (np. cła). Takie koszty mogą być również ponoszone w związku z transferem środków, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

5.3  Opcja lub opcje płatności zostaną podane do wiadomości Klienta w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

5.4  Jeżeli uzgodniono płatność z góry przelewem bankowym, płatność staje się wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

5.5  W przypadku wyboru sposobu płatności \"Zakup na konto\", cena zakupu jest płatna po dostarczeniu towaru i wystawieniu faktury. W tym przypadku cena zakupu powinna być zapłacona w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do oferowania formy płatności \"zakup na konto\" tylko do określonej wielkości zamówienia i do odrzucenia tej formy płatności w przypadku przekroczenia określonej wielkości zamówienia. W takim przypadku Sprzedający poinformuje Klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w jego danych płatniczych w Sklepie internetowym.

5.6  Dostępne formy płatności w ramach serwisu PayNow:

 • Przelew natychmiastowy
 • Blik
 • Karta płatnicza

Akceptujemy następujące karty płatnicze: 
* Visa 
* Visa Electron 
* Mastercard 
* MasterCard Electronic 
* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

 

6)     Warunki dostawy i wysyłki

6.1  Dostawa Towarów odbywa się poprzez wysyłkę na adres dostawy podany przez Klienta, o ile nie uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji decydujący jest adres dostawy podany w procesie realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę. Odmiennie, w przypadku wyboru sposobu płatności PayPal, decydujący jest adres dostawy podany przez klienta w systemie PayPal w momencie dokonywania płatności.

6.2  W przypadku towarów dostarczanych przez spedytora dostawa odbywa się \"Franco krawężnik\", tzn. w miejsce publiczne, znajdujące się najbliżej adresu dostawy, chyba że w informacjach o wysyłce w Sklepie internetowym Sprzedawcy podano inaczej i uzgodniono inaczej.

6.3  Jeśli dostawa Towaru nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient ponosi uzasadnione koszty, jakie w związku z tym zostały poniesione przez Sprzedawcę. Nie dotyczy to kosztów przesyłki zwrotnej, jeśli Klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy, w odniesieniu do kosztów przesyłki zwrotnej zastosowanie ma postanowienie zawarte w instrukcji odstąpienia od umowy wydanej przez Sprzedawcę.

6.4  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w przypadku trudności z uzyskaniem Towaru od dostawców (tj. nieprawidłowej lub niewłaściwej dostawy własnej). Ma to zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru, a przy zachowaniu należytej staranności, zawarł on z Dostawcą określoną transakcję. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby pozyskać Towar. W przypadku niedostępności lub tylko częściowej dostępności Towaru Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany, a należność zostanie niezwłocznie zwrócona.

6.5  Odbiór własny nie jest możliwy z przyczyn logistycznych.

 

7)     Zastrzeżenie własności

Jeżeli Sprzedający spełnia świadczenie „z góry” tj. z odroczonym terminem płatności, zachowuje on prawo własności do dostarczonego Towaru do momentu całkowitej zapłaty należności przez Klienta.

 

8)     Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

8.1  Jeśli przedmiot zakupu jest wadliwy, obowiązują przepisy o ustawowej odpowiedzialności za wady.

8.2  Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru bez wad. Dodatkowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Towaru oraz uprawnień Klienta określono na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

8.3  Jeżeli Klient działa jako Konsument, jest on zobowiązany do złożenia reklamacji na dostarczony Towar z widocznymi uszkodzeniami transportowymi u w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę i poinformowania o tym Sprzedawcy.

8.4  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

8.5  Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących mu w ramach gwarancji albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Wykonywanie przez Klienta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

8.6  Klient może złożyć reklamację na przykład:

8.6.1       pisemnie na adres: bannerstop sp. z o.o, ul. Szewczenki 8, 44-855 Katowice

8.6.2       w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
lub przy użyciu formularza reklamacyjnego.

8.7  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jednie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.8  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to Sprzedawca uznał za uzasadnione.

8.9  Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć Towar wadliwy na adres: bannerstop sp. z o.o, ul. Szewczenki 8, 44-855 Katowice. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Towaru ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

 

9)     Szczególne warunki dotyczące przetwarzania towarów według określonych specyfikacji klienta

9.1  Jeżeli zgodnie z treścią umowy Sprzedający oprócz dostawy Towaru jest również zobowiązany do przetworzenia (skastomizowania) Towaru według określonych specyfikacji Klienta, Klient jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedającemu wszystkich treści wymaganych do przetworzenia (skastomizowania), takich jak teksty, obrazy lub grafiki we właściwych formatach plików, jakości i rozmiarach plików określonych przez Sprzedającego oraz do udzielenia Sprzedającemu niezbędnych praw do korzystania z nich w tym celu. Za pozyskanie i nabycie praw do tych treści odpowiedzialny jest wyłącznie Klient. Klient oświadcza i bierze na siebie odpowiedzialność, że ma prawo do korzystania z treści przekazanych Sprzedawcy. W szczególności jest on zobowiązany do zapewnienia, że nie zostaną przez to naruszone żadne prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i dobra osobiste.

9.2  Klient zwolni Sprzedawcę z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich, których osoby te mogą dochodzić wobec Sprzedawcy w związku z naruszeniem ich praw przez umowne wykorzystanie treści Klienta przez Sprzedawcę. W tym kontekście klient ponosi również uzasadnione koszty koniecznej obrony prawnej, w tym wszelkie koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego w ustawowej wysokości. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient nie jest odpowiedzialny za naruszenie. W przypadku roszczenia osoby trzeciej Klient jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Sprzedawcy wszystkich informacji wymaganych do rozpatrzenia roszczeń i obrony, zgodnie z prawdą i w sposób kompletny.

9.3  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, jeżeli treści przekazane w tym celu przez Klienta naruszają ustawowe lub urzędowe zakazy lub obrażają zwykłą przyzwoitość. Dotyczy to w szczególności dostarczania treści antykonstytucyjnych, rasistowskich, ksenofobicznych, dyskryminujących, obraźliwych, zagrażających młodzieży i/lub gloryfikujących przemoc.

 

10)   Warunki specjalne dla usług montażowych/instalacyjnych

10.1   Jeżeli zgodnie z treścią umowy Sprzedawca oprócz dostawy Towaru odpowiedzialny jest również za montaż lub instalację Towaru u Klienta oraz ewentualnie za odpowiednie działania przygotowawcze (np. pomiar), obowiązują następujące postanowienia:

10.1.1    Sprzedający wykonuje swoje usługi według własnego uznania lub za pośrednictwem wybranego przez siebie wykwalifikowanego personelu. W tym celu Sprzedający może również korzystać z usług osób trzecich (podwykonawców) działających w jego imieniu. O ile opis usługi Sprzedawcy nie stanowi inaczej, Klient nie jest uprawniony do wyboru konkretnej osoby do wykonania żądanej usługi.

10.1.2    Klient zobowiązany jest do udzielenia Sprzedawcy pełnych i zgodnych z prawdą informacji niezbędnych do wykonania należnej usługi, chyba że uzyskanie takich informacji wchodzi w zakres obowiązków Sprzedawcy zgodnie z treścią umowy.

10.1.3    Po zawarciu umowy Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia z Klientem terminu wykonania należnej usługi. Klient zapewni Sprzedawcy lub personelowi wyznaczonemu przez Sprzedawcę dostęp do danych urządzeń Klienta w uzgodnionym terminie.

10.1.4    Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na Klienta dopiero po zakończeniu prac instalacyjnych i przekazaniu towaru Klientowi.

 

11)   Realizacja bonów promocyjnych

11.1   Bony, które są wydawane nieodpłatnie przez Sprzedawcę w ramach promocji o określonym czasie ważności i których Klient nie może nabyć (dalej \"Bony Promocyjne\") mogą być realizowane wyłącznie w Sklepie Internetowym Sprzedawcy i tylko w określonym terminie na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie promocji – przy uwzględnieniu punktów powyższych.

11.2   Poszczególne Towary mogą zostać wyłączone z promocji bonowej, jeśli odpowiednie ograniczenie wynika z treści bonu promocyjnego.

11.3   Bony promocyjne mogą być realizowane wyłącznie przed zakończeniem procesu Zamówienia. Późniejsza kompensata nie jest możliwa.

11.4   W ramach jednego Zamówienia może zostać zrealizowany tylko jeden bon promocyjny.

11.5   Wartość Towaru musi być co najmniej równa kwocie bonu promocyjnego. Pozostałe środki nie będą zwracane przez Sprzedawcę.

11.6   Jeżeli wartość bonu promocyjnego nie jest wystarczająca do pokrycia Zamówienia, do uregulowania różnicy można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez Sprzedawcę.

11.7   Saldo kredytowe bonu promocyjnego nie jest wypłacane w gotówce, ani nie jest oprocentowane.

11.8   Bon promocyjny nie podlega zwrotowi w przypadku zwrotu przez Klienta Towaru opłaconego w całości lub w części bonem promocyjnym w ramach przysługującego mu ustawowego prawa odstąpienia od umowy.

11.9   Bon promocyjny jest przeznaczony do wykorzystania wyłącznie przez osobę na nim wymienioną. Przeniesienie bonu promocyjnego na osoby trzecie jest wykluczone. Sprzedawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzenia materialnej uprawnień do skorzystania z bonu przez jego posiadacza.

 

12)   Prawo właściwe

12.1   Do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy stronami stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu towarów ruchomych. W przypadku Konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim przyznana ochrona nie jest cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

12.2   Ponadto niniejszy wybór prawa w odniesieniu do ustawowego prawa odstąpienia nie ma zastosowania do Konsumentów, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania oraz adres dostawy w chwili zawarcia umowy znajdują się poza Unią Europejską.

 

13)   Miejsce jurysdykcji

Jeżeli Klient działa jako Przedsiębiorca wyłączną właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba Sprzedającego. Jeżeli Klient ma swoją siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, siedziba Sprzedającego jest wyłączną właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy, jeżeli umowa lub roszczenia wynikające z umowy mogą być przypisane do działalności zawodowej lub handlowej Klienta. W powyższych przypadkach Sprzedający jest jednak w każdym przypadku uprawniony do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego w miejscu prowadzenia działalności przez Klienta.

 

14)   Alternatywne metody rozwiązywania sporów

14.1   Komisja Europejska udostępnia w Internecie platformę do rozwiązywania sporów on-line pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.


Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów kupna lub umów o świadczenie usług, w których stroną jest Konsument.

 

15)   Dane osobowe

15.1   Administratorem danych osobowych Klientów gromadzonych dla celów dokonania zakupów w Sklepie Internetowym pod adresem bannerstop.pl, oraz dla celów kontaktowych, archiwizacyjnych i reklamacyjnych oraz dla celów obsługi Konta w Sklepie Internetowym, jest bannerstop sp. z o.o., adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: +48 32 889 89 01.

15.2   Administrator danych zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”).

15.3   Administrator przetwarza dane osobowe dla celów świadczenia Usług Elektronicznych, w tym celów kontaktowych i archiwizacyjnych, jak również dla celów marketingowych Administratora danych.

15.4   Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych Klientów korzystających z Usług na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

15.5   Administrator wykorzystuje pliki cookies i zarządza nimi na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.

15.6   Administrator udostępnia dane do następujących podmiotów: kurierów, biur księgowych, kancelarii prawnych.

15.7   Wszelkie pozostałe kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności.

 

16)  Zmiana Ogólnych Warunków Handlowych

16.1   OWH w aktualnej wersji obowiązują od dnia 01.03.2022 r.

16.2   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany OWH w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog przyczyn jest zamknięty):

16.2.1    zmiany przepisów prawa wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub w umowach o świadczenie usług drogą elektroniczną;

16.2.2    konieczności dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;

16.2.3    zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi lub technologicznymi;

16.2.4    zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;

16.2.5    zmiany danych identyfikujących Sprzedawcę w OWH;

16.2.6    zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego OWH;

16.2.7    zmiany warunków korzystania ze Sklepu Internetowego, która niepogarsza sytuacji Klientów w porównaniu do warunków dotychczasowych.

16.3   Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie OWH z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego OWH na stronie Sklepu Internetowego oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

16.4   W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony (zgodnie z treścią obowiązującego Regulaminu) o zmianach i nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

16.5   Zmiana OWH nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów sprzedaży Towarów przed zmianą Regulaminu.

16.6   Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie pod domeną *** oraz w siedzibie ***. Klienci mogą w każdym czasie na podanej stronie internetowej przeglądać OWH, pobierać go, a także sporządzać wydruk OWH.

16.7   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

 

Status: listopad 2022 r.

 

Zasady odstąpienia od umowy (obowiązuje wyłącznie dla Konsumentów końcowych bez celów handlowych)

Poniższe zasady odstąpienia od umowy oraz załączony wzór formularza odstąpienia od umowy obowiązują wyłącznie w przypadku umów zawieranych przez bannerstop sp. z o.o. z Konsumentami końcowymi bez celów handlowych. Asortyment Towarów bannerstop sp. z o.o. skierowany jest wyłącznie do klientów będących przedsiębiorcami. \"Przedsiębiorcami\" w rozumieniu niniejszych OWH są osoby fizyczne, prawne lub spółki osobowe posiadające zdolność prawną, które przy zawieraniu umowy działają w ramach swojej działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej Poniższe zasady odstąpienia od umowy zostały zamieszczone tylko tutaj, ponieważ są one warunkiem uczestnictwa w programie Google Shopping.

1)     Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni (czternaście) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w szczególności:

1.1   pisemnie na adres: bannerstop sp. z o.o, ul. Szewczenki 8, 44-855 Katowice;

1.2   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

1.3   oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jak również na wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

2)     Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

2.1   dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która: (1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

2.2   dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3)     W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą, a Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4)     Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: bannerstop sp. z o.o, ul. Szewczenki 8, 44-855 Katowice .

5)     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawca zastrzega sobie praw dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

6)     Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

6.1   Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.2   Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

6.3   W przypadku Towaru będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

7)     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

7.1   (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu przez Państwa od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, którego użyli Państwo w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu.

My odbierzemy Towar. Poniesiemy koszty zwrotu Towaru. Utratę wartości towaru ponosicie Państwo tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się T towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania Towaru.

Formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza na adres:

bannerstop sp. z o.o.

Szewczenki 8

40-855 Katowice

Polska

E-mail: [email protected]

 

Ja/my (*) niniejszym odwołuję/odwołuję (*) zawartą przeze mnie/nas (*) umowę kupna następujących towarów (*)/wykonania następującej usługi (*)

 

_______________________________________________________

 

_______________________________________________________

 

Zamówiono w dniu (*) ____________ / otrzymano w dniu (*) __________________

 

________________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

________________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)

 

________________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)

 

_________________________

Data

 

(*) Niepoftrzebne skreślić.

 

Kontakt